جمعه 5 تیر 1388

Poshteboom Party

شب اول: 

- الله اکبر  

- اللــــــــــــه اکبر

- اللــــــــــــــــــــــــه اکــــــــبـــــــــــر!  

- ...

 

شب دوم: 

- الله اکبر 

- مرگ بر دیکتاتور 

- الله اکبر 

- ... 

 

شب سوم: 

- الله اکبر 

- مرگ بر دیکتاتور  

- مرگ بر منافق  

- مرگ بر دیکتاتور   

- الله اکبر  

- ... 

 

شب چهارم :   

- الله اکبر  

- مرگ بر منافق 

- مرگ بر دیکتاتور  

- مرگ بر م... !  

 - نامرده هر کی .... 

- می کشم می کشم آنکه...  

- ...

 

شب پنچم: 

- مرگ بر دیکتاتور  

- مرگ بر منافق   

 - نامرده هر کی .... 

- می کشم می کشم آنکه...  

- درود بر ... 

- زنده باد ... 

- لا لا لای... 

- احمـــــــــــد، شماها با ما بگین 

- سپیده، سپیده، اینجا رو... 

- خوشگلا باید برقصن!...  

- آهاااااااای، میـــــشنــــــــوی؟ میــــــــگم آقـــــــــا رضـــــــــا چطوره؟! 

 - ... ! 

 

 

پی نوشت: از تحلیل های اینجا خوشم آمد.