یکشنبه 12 اردیبهشت 1395

صرف فعل


«متکلم وحده» یعنی همین تنهایی ِ زبان نفهم ِ دور و دراز...

«متکلم مع الغیر» یعنی همان با هر غیر و غریبه ای سر کردن الّا تو...


اصلا تکلم به چه کار می آید وقتی ضرباهنگ پرطنین ضمیرهای مسترت هی آشکار میشود؟!برچسب‌ها: حالم خوب است