شنبه 4 آبان 1392

پاییز شهر، پاییز دود، پاییز بی باران

رنگ‌ها

گریخته‌اند از پاییز،


و درخت‌ها

یکدست خاکستری‌ند.


باران،

دلش نمی‌خواهد ببارد،


و هوا

بوی سرفه‌های شهر می‌دهد.
آدم‌ها،

نمی‌دانند که زندگی نمی‌کنند...
پیوست: 

1. دیگر خبری از آن پاییز رنگارنگ نیست.

2. برگهای چنار قبل از آنکه رنگشان زرد شود یا خشک شوند و زیر پایت قرچ صدا کنند، خاکستری میشوند و آرام و بیصدا مچاله میشوند روی زمین.

3. دلم پاییز جنگل میخواهد که با دوچرخه بزنی به خیس جاده...


برچسب‌ها: پاییز، شهر، دود، خاکستری