پنج‌شنبه 3 شهریور 1390

سندرم ویندوز عوض کنی

استاد سندرم ویندوز عوض کردن پیدا کرده.
قبلا ماهی یکبار می پرسید: به نظرت ویندوزم عوض کنم؟
حالا هر روز می پرسد: نظرت چیه یه دور کلا ویندوزم عوض کنم؟!
یه چند تایی هم لبتاب بلند کرده آورده خانه که ویندوزشان را عوض کند. به گمانم پولی هم بهشان داده باشد که اجازه بدهند ویندوزشان را عوض کند.
گفتم اگر کسی میخواهد ویندوزش را عوض کند بهترین موقع است تا سندرمش از بین نرفته.