یکشنبه 10 مرداد 1389

لاگودری

گفت: چرا در گودر نیستی؟ اینجا و آنجا و ...؟

گفتم : وقتی به دوستی های واقعیم گند میزنم دیگر غلط اضافه نمیکنم. از پس همینها که دارم برنمیآیم. الان یک لیست افراد رنجیده خاطر دارم که باید زنگ بزنم خاطر مکدرشان را به خاطر بی معرفتی های پی در پی ام از رنجیدگی خارج کنم. (استعداد گند زدن به جمله را هم دارم). آن وقت گودرم کجا بوده.

دقیقا همین که نه، اما توی همین مایه ها جوابش را دادم.

گفت : چه ربطی داشت؟

گفتم: نمیدانم. این حس آزارم میدهد. ربطش را خودت جور کن.

هستم. می آیم. میخوانم و آرام برمیگردم. اما دلم میخواهد اصلا نباشم.