سه‌شنبه 30 تیر 1388

جمله سازی

کلمات زیر را در یک جمله به کار ببرید: 

اپوزوسیون، مدرنیته، رسانه، پوپولیسم، اعتراض، کمیسیون، دشمن تراشی، دموکراسی، بورژوآ، گلابی.