یکشنبه 17 خرداد 1388

مشاجره

من به شخصه دعا میکنم این آدم هایی را که میآیند و ملت را شاد میکنند. مثلا همین دیشب. چقدر ذاتمان مفرح شد! شلیک خنده بود که به آسمان پرتاب میشد. و بعد هم رفتیم جایی که کسی نبیند، گریه کردیم. به خاطر سطح شعورمان. به خاطر ریختن قبح دروغ، ریختن آبروها و ریختن خیلی چیزهای دیگر. به خاطر اینکه رویمان نمیشود سربلند کنیم و بگوییم دیشب دو کاندید برای ریاست کشورمان داشتند با هم مناظره میکردند. برای اینکه بگوییم فرهنگ مناظرهی ما همین قدر است.

فقط دلمان را خوش کردیم به اینکه اینها همه تمرین دموکراسی است و بعد از چندین سال به ثمر خواهد نشست. کمی که بگذرد تازه یاد میگیریم به جای دعوای بچه گانه تخریب اشخاص مقایل این همه بیننده، مناظره یعنی "تقابل نظر" انجام دهیم.

خوشحالم که این مناظره ها تا این اندازه روشنگر منش و شخصیت افراد است. 

 

 

پانوشت: 

1. البته مسلم است که فرهنگ مناظرهی ما همین قدر نیست. دو کاندید دیگر نشان دادهاند فرهنگ و شعور و ادب چیز خوبی است! 

2. به عقیدهی من برنده مناظرهی دیشب آقای کروبی و آقای احمدی نژاد، میرحسین* بود! چرا که تازه معلوم شد چقدر سعه صدر، متانت و دانایی داشته و در مناظره همبازی با حریف نشده.  

 

* نمیگویم آقای میرحسین موسوی. چون نگفتن آقا چیزی از شخصیت او کم نمیکند. میرحسین تنها شخصیت سیاسی است که به نامش معروف شده! 

 

بعد نوشت: آخرین مناظره قشنگ ترینش بود و امید را به من بازگرداند!