چهارشنبه 15 آبان 1387

استفضاح

آن مرد رفت. آن مرد زیر باران رفت. آن مرد زیر باران، با کت سفید رفت. آن مرد با کت سفید، یک و چهل دقیقه بعد از ظهر رفت. آن مرد با پرونده‌ای زیر بغل رفت. آن مرد بی مدرک رفت. آن مرد بی مدرک، با مدرک رفت. آن مرد رفت که رفت!